CONDITION : เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง ONLINE

       บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.cafrista.com ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการทุกท่านควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน  การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการของทางเว็บไซต์ โดยท่านต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด  หากท่านไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้

     บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านั้นที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือทำใบเสนอราคาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้

2.  ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องกรอกให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดส่งสินค้าหรือรับบริการต่างๆในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และ ตรงกับปัจจุบันเสมอ

3.  ผู้ใช้บริการจะต้องรักษา อีเมล์ รหัสผ่าน และ ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

4.  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทุกกรณี

5.  บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ,ผู้ใช้บริการมีเจตนาในการก่อกวนให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ , ผู้ใช้บริการกระทำการที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ หรือ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

6.  ข้อความ และ รูปภาพ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบดาวน์โหลด หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากพบว่ามีการละเมิด นำข้อความ หรือ รูปภาพต่างๆไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายในทันที

7.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย

8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะติดต่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง โดยจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ และ  โทรศัพท์  หากผู้ใช้บริการ ได้รับโทรศัพท์โดยอ้างว่า เป็น บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ในลักษณะที่ แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีในการโอนเงิน หรือ ยอดชำระเงิน ให้ท่านสงสัยไว้ก่อนว่า อาจเป็นมิจฉาชีพ *ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขที่บัตรเครดิต , รหัสผ่าน ฯลฯ *หากได้รับโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ทางหมายเลข 0-2403-4682-88,081-766-4688 ในทันทีเพื่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง

9.  บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทางบริษัทฯต่อไป


เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

1. สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด

2. ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นราคาของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยไม่รวมค่าบริการการจัดส่งซึ่งราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ค่าขนส่งสินค้าจะคิดเพิ่มโดยคำนวณจากยอดชำระเงินรวมของสินค้าหลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว และค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไวบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกหักยอดเงินจากบัญชีในทันทีหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันหากเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
    
5. การชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร ที่ระบุไว้ เมื่อทำ การโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงิน และ ใบสั่งซื้อมายังบริษัทฯ หรือยืนยันการชำระเงินผ่านทางเวปไซต์

6. บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด จะทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการในกรณีที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น*ข้อควรระวัง*

     บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล E-mail และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และทำการ Sign out ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ยังไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลเกิดขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy